معرفي هيات موسسه و هيات امنا

نام و نام خانوادگی

شغل

دکتر سید محمد میردامادی عضو هیات موسس و هیات امنا و هیات علمی دانشگاه پیام نور
دکتر محمود مانی عضو هیات موسس و هیات علمی دانشگاه امیر کبیر
دکتر مسعود شفیعی عضو هیات موسس و هیات امنا و هیات علمی دانشگاه امیر کبیر
دکتر حسین سیفی عضو هیات موسس و هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر حسین عسکریان عضو هیات موسس و هیات علمی دانشگاه امیر کبیر
دکتر سید محمد رضا سید نورانی عضو هیات موسس و هیات امنا و هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید ابوالقاسم سید نورانی عضو هیات موسس و هیات علمی دانشگاه و سازمان گسترش منابع
آقای محمد مهدی اله وردیها عضو هیات موسس و هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهندس نیکخواه ابیانه عضو هیات موسس و هیات علمی دانشگاه

دکتر محمد رضا سرمدی

عضو هیات امنا و هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

آقای داود مهدوی زادگان

روحانی هیات امنا

دکتر محمد علی کریمی عضو هیات امنا و هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

مهندس علی رحمانی

نماینده استاندار

دکتر محمد صادق علیایی

نماینده وزیر در هیات امنا و عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر

دکتر محمد حسن بیژن زاده

عضو هیات امنا و هیات علمی دانشگاه  خوارزمی