معرفي رشته ها

Home-درباره موسسه-معرفي رشته ها

رشته های دایر در مؤسسه

کارشناسی ارشد :

 1. کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل
 2. کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 3. کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات سیستم
 4. کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت
 5. کارشناسی ارشد - آموزش ریاضی
 6. کارشناسی ارشد - عمران سازه
 7. کارشناسی ارشد عمران -  مدیریت ساخت
 8. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی
 9. کارشناسی ارشد مدیریت مالی

کارشناسی پیوسته:

 1. کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
 2. کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 3. کارشناسی پیوسته مهندسی برق - قدرت
 4. کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
 5. کارشناسی پیوسته مدیریت - اموربانکی

کارشناسی ناپیوسته :

 1. کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
 2. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 3. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  الکترونیک
 4. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات  (ICT) - مدیریت ICT
 5. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال
 6. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل - ابزار دقیق
 7. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 8. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 9. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ماشین ابزار

 

کاردانی پیوسته :

 1. کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری
 2. کاردان پیوسته کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 3. کاردانی پیوسته برق قدرت – پست و انتقال
 4. کاردانی پیوسته الکترونیک – الکترونیک عمومی
 5. کاردانی پیوسته ساخت و تولید - ماشین ابزار
 6. کاردانی پیوسته تاسیسات - حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
 7. کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکی
 8. کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی

 

کاردانی ناپیوسته :

 1. کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 2. کاردانی ناپیوسته علمی–کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT
 3. کاردانی ناپیوسته علمی–کاربردی مخابرات – ارتباط داده ها
 4. کاردانی ناپیوسته کاردان فنی برق – قدرت
 5. کاردانی ناپیوسته کاردان فنی برق– الکترونیک