معرفی کارمندان

معرفی کارمندان

نام مسئول

سمت

شماره تماس

دکتر سید محمد میردامادی

سرپرست موسسه

02833662123

سید مهدی حاج سید جوادی

مدیر واحد آموزش

02833675065

امیر احمدی

مسئول امور مالی

02833675065

فاطمه فرنود

مسئول واحد انفورماتیک،مسئول امور فارغ التحصیلان-وام دانشجویی

02833681006

سمیه غیاثوند

کارشناس آموزش

02833681007

آناهیتا بهرامپور

مسئول آزمایشگاه -کتابخانه-تغذیه دانشجویی

02833681007