معرفي هيات موسسه و هيات امنا

مشخصات هیات امنا گروه موسسه آموزش عالی علامه رفیعی

نام و نام خانوادگی

شغل

دکتر سید محمد میردامادی عضو هیات موسس و هیات امنا و هیات علمی دانشگاه پیام نور
دکتر محمود مانی عضو هیات موسس و هیات علمی دانشگاه امیر کبیر
دکتر مسعود شفیعی عضو هیات موسس و هیات امنا و هیات علمی دانشگاه امیر کبیر
دکتر حسین سیفی عضو هیات موسس و هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر حسین عسکریان عضو هیات موسس و هیات علمی دانشگاه امیر کبیر
دکتر سید محمد رضا سید نورانی عضو هیات موسس و هیات امنا و هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید ابوالقاسم سید نورانی عضو هیات موسس و هیات علمی دانشگاه و بازنشسته سازمان گسترش منابع
آقای محمد مهدی اله وردیها عضو هیات موسس و هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهندس نیکخواه ابیانه عضو هیات موسس و هیات علمی دانشگاه

دکتر علیایی

نماینده وزیر علوم تحقیقات فناوری

حجت الاسلام حاج عبدالکریم عابدینی

روحانی هیات امنا

مهندس وفا پور

نماینده استاندار

دکتر حسن ظهور

عضو هیات امنا و هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر کمال محامد پور

عضو هیات امنا و عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر

دکتر محمد حسن بیژن زاده

عضو هیات امنا و بازنشسته دانشگاه خوارزمی